Strona główna
Związek Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich działa na podstawie usta­wy z dnia 23 maja 1992 roku o Organizacjach Pra­codawców. Związek posiada osobowość prawna. Siedzibą związku jest Warszawa, a obszarem dzia­łania terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Związek ma prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak i ma prawo do przystępowania do nich. Ma rów­nież prawo do przystępowania do organizacji mię­dzynarodowych. Związek jest członkiem EUCOLAIT czyli Europejskiego Związku Handlu Artykułami Mleczarskimi. Jest to największa organizacja sku­piająca handlowców i producentów mleczarskich (kilkaset podmiotów gospodarczych) w Unii Euro­pejskiej.mleczarskich. Związek prowadzi pozytywny lob­bing w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju branży mleczarskiej. Związek prowadzi szeroką kampanię informacyjną dotyczącą cen oraz ten­dencji rynkowych zarówno w stosunku do produ­centów jak i związków rolniczych, organów wła­dzy oraz administracji państwowej. Realizując te zadania Związek współpracuje z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, wyspecjalizowanymi agendami rządowymi takimi jak Agencja Rynku Rolnego, Inspekcja Weterynaryjna, inspektoraty jakości handlowej jak też z producentami i ich związkami (Krajowy Związek Spółdzielni Mleczar­skich, Krajowe Zrzeszenie Mleczarskie) oraz związ­kami rolników (KZK i Ok).

Związek jest samorządny i niezależny w swej dzia­łalności statutowej od organów administracji pań­stwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów zrzeszo­nych członków wobec innych podmiotów tj. związków zawodowych, organów władzy i admini­stracji państwowej oraz organów samorządu tery­torialnego w zakresie działalności gospodarczej związanej z eksportem i importem produktów

          Władzami Związku są:

         •Walne Zgromadzenie Związku 
         •Zarząd Związku
         •Komisja Rewizyjna

Członkiem Związku może zostać osoba fizyczna, osoba prawna i inne jednostki organizacyjne za­trudniające pracowników, prowadzące działalność gospodarczą w branży mleczarskiej, które uzyskają rekomendację 3 członków założycieli i akceptację zgromadzenia w formie uchwały.
Top